Ερευνητική δραστηριότητα τμήματος

Στο τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων υπάρχει θεσμοθετημένη ερευνητική πολιτική όπως αυτή περιγράφεται στο ΦΕΚ ίδρυσης του ερευνητικού εργαστηρίου του τμήματος (ΦΕΚ Β 2035/19522/05 Ιουλίου 2016).

Η ερευνητική δραστηριότητα έχει ως στόχο την ανάπτυξη και την προβολή του Τμήματος στον τομέα της έρευνας σε επιστημονικά αντικείμενα του Τουρισμού, έχοντας ως βασικούς άξονες-στόχους τα ακόλουθα:

 • Την ερευνητική δραστηριοποίηση περισσοτέρων μελών Δ.Ε.Π.
 • Τη συμμετοχή των συνεργατών που διαθέτουν τα απαιτούμενα ακαδημαϊκά προσόντα στην ερευνητική δραστηριότητα και στα ερευνητικά προγράμματα του Τμήματος.
 • Την συμμετοχή των σπουδαστών σε ερευνητικές δραστηριότητες μέσω της καθοδήγησης για την εκπόνηση κατάλληλων προς αυτή την κατεύθυνση πτυχιακών εργασιών.
 • Την προβολή της ερευνητικής δραστηριότητας του Τμήματος μέσω του ιστοτόπου, της αποστολής σχετικών ανακοινώσεων σε φορείς και επιχειρήσεις του Τουρισμού και της οργάνωσης ημερίδων και συνεδρίων.
 • Την ανάπτυξη ερευνητικών συνεργασιών με ιδρύματα και φορείς του εσωτερικού και του εξωτερικού σε θέματα του Τουρισμού.

Αντικείμενα έρευνας

 • Μελέτες χρονοσειρών τουριστικών δεδομένων με σκοπό τη λήψη αποφάσεων
 • Στοχαστικά μοντέλα πρόβλεψης τουριστικής μεγεθών
 • Υπολογιστικά μοντέλα πρόβλεψης τουριστικής μεγεθών
 • Επεξεργασία και ανάλυση της συνολικής προσφοράς και της τουριστικής ζήτησης σε περιφερειακό επίπεδο.
 • Ανάπτυξη μοντέλων πρόβλεψης στοιχείων του δορυφόρου λογαριασμού τουρισμού.
 • Οπτικοποίηση στατιστικών τουρισμού στις διάφορες χωρικές βαθμίδες της Ελλάδας.
 • Μελέτες μέτρησης της φέρουσας ικανότητας τουριστικής ανάπτυξης περιοχών.
 • Τουριστικά πληροφοριακά συστήματα και παγκόσμιος ιστός.
 • Αξιολόγηση διαδικτυακών σελίδων και εφαρμογών έξυπνων συσκευών με τουριστικό περιεχόμενο.
 • Συστήματα συστάσεων τουριστικού περιεχομένου.
 • Συστήματα υποστήριξης λήψης αποφάσεων τουριστικού περιεχομένου.
 • Συστήματα διαχείρισης γνώσης τουριστικού περιεχομένου.
 • Κατανεμημένα συστήματα αξιοποίησης/διαχείρισης τουριστικών πληροφοριών με χρήση σύγχρονων μεθόδων επιχειρηματικής ευφυΐας και των τεχνολογιών του παγκόσμιου ιστού

Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων και Προβλέψεων στον Τουρισμό

Ιστότοπος tisf-tour.teiwest.gr

Το Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων και Προβλέψεων στον Τουρισμό (TourISFlab) ανήκει στο Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος. Ο βασικός σκοπός του εργαστηρίου είναι να εξυπηρετήσει ανάγκες εξειδικευμένης εκπαίδευσης προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου, έρευνας και ανάπτυξης, καθώς μεταφοράς και διάδοσης γνώσης και τεχνογνωσίας, ενδεικτικά στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα: Μελέτες χρονοσειρών τουριστικών δεδομένων με σκοπό τη λήψη αποφάσεων, Ανάπτυξη μοντέλων πρόβλεψης τουριστικών μεγεθών, Οπτικοποίηση στατιστικών τουρισμού, Μελέτες μέτρησης της φέρουσας ικανότητας τουριστικής ανάπτυξης στις διάφορες χωρικές βαθμίδες της Ελλάδας, Τουριστικά πληροφοριακά συστήματα και παγκόσμιος ιστός, Αξιολόγηση διαδικτυακών σελίδων και εφαρμογών έξυπνων συσκευών, Συστήματα διαχείρισης γνώσης τουριστικού περιεχομένου.

Το Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων και Προβλέψεων στον Τουρισμό ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2016 (ΦΕΚ Β 2035/19522/05-07-2016). Το Εργαστήριο στεγάζεται στους χώρους του Εργαστηρίου Πληροφοριακών Συστημάτων στο κτίριο του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας στην Πάτρα.

Ερευνητικά έργα

Το εκπαιδευτικό προσωπικό του εργαστηρίου έχει συμμετάσχει σε διάφορα ερευνητικά-αναπτυξιακά προγράμματα:

 • Αναμόρφωση προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών. (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ - ΕΚΤ, Μέτρο 2.2, Ενέργεια 2.2.2, Κατηγορία Πράξεων 2.2.2.α.), 19/3/2003 – 31/8/2008
 • Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Σπουδαστών του ΤΕΙ Πάτρας, ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ- Κ.Π.Σ. ΙΙΙ., 5/9/2005 - 31/8/2007 και 14/1/2008 – 30/9/2008
 • Διεύρυνση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΤΕΙ Πάτρας, ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ- Κ.Π.Σ. ΙΙΙ, 2003-2006. Υποέργο 3: Τμήμα Πληροφορικής και ΜΜΕ, 1/9/2005 - 31/8/2006
 • Εξοπλισμός για υποστήριξη πράξεων ΕΚΤ αναμόρφωσης προγραμμάτων προπτυχιακών σπουδών. (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ - ΕΤΠΑ, Μέτρο 5.2, Ενέργεια 5.2.7, Κατηγορία Πράξεων 5.2.7.α.), Απρίλιος 2002
 • Αρχιμήδης ΙΙ, Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων ΤΕΙ Πάτρας, Μέτρο 2.2 Ενέργεια 2.2.3, Κατηγ. Πράξεων 2.2.3 στ., Υποέργο2: Εξόρυξη γνώσης στην Επιχειρηματική νοημοσύνη και η καινοτόμος εφαρμογή της σε λογιστικά/οικονομικά θέματα, 1/1/05 - 31/12/06
 • Προπτυχιακά προγράμματα σπουδών φύλλου και ισότητας, ΤΕΙ Πάτρας, ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ- Κ.Π.Σ. ΙΙΙ, 25/6/2007 - 31/8/2008
 • Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου/ Σχεδίου εφαρμογής δράσεων για την οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία Του Ι.Δ.Β.Ε. Τ.Ε.Ι. Πάτρας». Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ – ΚΠΣ ΙΙΙ
 • Προπτυχιακά προγράμματα σπουδών φύλλου και ισότητας, ΤΕΙ Πάτρας, ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ- Κ.Π.Σ. ΙΙΙ
 • ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ – Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Πάτρας» στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» με κωδικό ΟΠΣ 383592, 01.10.2012 – 30.11.2015. Υποέργο 04: «Μέθοδοι πρόβλεψης τουριστικής ζήτησης στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και αξιοποίηση της στην παροχή καινοτόμων και ποιοτικών υπηρεσιών»
 • Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2007-2013 της πράξης Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ
 • ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ
 • Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ, Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων ΤΕΙ Πάτρας, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2007-σήμερα, ΜΙS 341233

Δημοσιεύσεις

 1. An. Panagopoulos, Al. Panagopoulos, I.A. Nikas, T.N. Grapsa (2015). A comparative study on tourism demand in region of Western Greece and its contiguous regions, Archives of Economic History, Vol. 27(2), pp. 19-36.
 2. A. Koutras, A. Panagopoulos, I.A. Nikas (2015). Predicting Tourism Demand In The Western Greece Region Using Independent Component Analysis, In Proceedings of 2nd Interna-tional Conference of IACuDiT: Tourism and Culture in the Age of Innovation", pages 361-375, May 21-24, Athens, Greece.
 3. A. Koutras, A. Panagopoulos, I.A. Nikas (2015). Evaluating the Performance of Linear and Nonlinear Models in Forecasting Tourist Occupancy in the Region of Western Greece, In Proceedings of 2nd International Conference of IACuDiT: Tourism and Culture in the Age of Innovation", pages 377-391, May 21-24, Athens, Greece.
 4. G.S. Androulakis, I.A. Nikas, T.N. Grapsa, A. Panagopoulos (2015). Tourism forecasting using backtracking optimization, In "5th International Conference on Tourism & Hospitality Management", pages 272-276, June 05-07, Athens, Greece.
 5. A. Panagopoulos, S. Malefaki, I.A. Nikas (2015). Forecasting the tourism demand using time-series - A case study on the prefectures of Western Greece, In "5th International Conference on Tourism & Hospitality Management", pages 152-166, June 05-07, Athens, Greece.
 6. I.A. Nikas, A. Panagopoulos (2015). A heuristic technique for selecting ARIMA models for forecasting tourism time series, In ICOT2015 "5th International Conference on Tourism, pages 238-251,June 24-27, London, UK.
 7. I.A. Nikas (2014). Efficient Unconstrained Optimization Multistart Solvers Using a Self-Clustering Technique, in Proceedings of Numan2014 "Conference in Numerical Analysis", pages 204-209, September 2-5,Chania, Greece.
 8. Panagopoulos Al., Kanellopoulos D., Karachanidis, I., Konstantinidis S. (2011). A comprehensive evaluation framework for hotel websites: The case of chain hotel websites operating in Greece, Journal of Hospitality Marketing & Management, 20 (7), pp. 695-717.
 9. Kiochos A., Panagopoulos An. (2009). Οperational Risk Management in Non-Financial and in Financial Institutions, Archives of Economic History, Volume 21 (2), pp. 91-104.
 10. Psillakis Z., Panagopoulos, Al., Kanellopoulos D. (2009). Low cost inferential forecasting and tourism demand in accommodation industry, Tourismos: An International Multidisciplinary Journal of Tourism, 4 (2), pp. 47-68.
 11. Karachanidis, I., Kanellopoulos, D., Panagopoulos, A., Konstantinidis, S. (2008). Evaluating chain hotel websites: The case of Greece, Second international scientific conference of the e-Business forum "E-business in travel, tourism and hospitality".
 12. Panagopoulos An., Avramopoulos A. (2008). Tourism in the Region of Eastern Macedonia and Thrace (A statistical Forecasting Model). Archives of Economic History, Volume 20 (2), pp. 67-78.
 13. Kanellopoulos, D., Panagopoulos Al. (2008). Exploiting tourism destinations' knowledge in an RDF-based P2P network, Journal of Network and Computer Applications, 31(2), pp. 179-200.
 14. Panagopoulos An., Stergiou D. (2007). Public relations and the communication of corporate identity: An exploratory investigation, Archives of Economic History, Volume 19 (2), pp. 83-106.
 15. Panagopoulos An., Panagopoulos A. and Konstantinidis S. (2005). A Seasonal Forecasting Model of the Tourism Sector: The case of Central Macedonia. Journal of Finance & Informatics. Special Conference, Issue - Part A, Volume II, No. 2, pp 104-114.
 16. Kanellopoulos, D., Panagopoulos, Al. (2005). Exploiting tourism destinations' knowledge in a RDF-based P2P network, Hypertext 2005. In 1st International Workshop WS4-Peer to Peer and Service Oriented Hypermedia: Techniques and Systems, ACM Press.
 17. Kanellopoulos, D., Panagopoulos, A., Karahanidis, J. (2005). How the Semantic Web revolutionizes Destination Management Systems, Paper presented at the International Conference on Tourism Development and Planning.
 18. Panagopoulos An., Panagopoulos Al. (2005). A Times Series Method for Occupancy Forecasting - A case study of West Greece, Journal of Archives of Economic History, 17 (1), Jan-Jun 2005, pp. 67-78.
 19. Kanellopoulos D., Panagopoulos Al., Psillakis, Z. (2004). Multimedia applications in Tourism: The case of travel plans, Tourism Today, 4, pp. 146-156.
 20. Panagopoulos, A., Psillakis, Z., Kanellopoulos, D. (2004). A low cost reliable forecasting model of tourism data, Sustainable Tourism, pp. 343-352. In F.D. Pineda & C.A. Brebbia (Eds), Southampton: WIT Press

ΣυνέδριαΝέα-Ανακοινώσεις

18.10
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
18.10
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
14.10
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
12.10
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
11.10
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
11.10
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
09.10
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
04.10
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
04.10
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
04.10
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
29.09
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
26.09
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
25.09
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
25.09
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
25.09
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
23.09
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΡΕΥΝΑ
19.09
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
19.09
ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΤΥΩΝ
18.09
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
18.09
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
18.09
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
13.09
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
10.09
ΣΥΝΕΔΡΙΑ
06.09
ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΤΥΩΝ
06.09
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
05.09
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
05.09
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
04.09
ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ
03.09
ΣΥΝΕΔΡΙΑ
06.08
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
15.11
ΕΛΚΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
22.07
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
15.07
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
17.06
ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
12.06
ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
10.06
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
05.06
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
02.06
ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
21.05
ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
16.05
ΑΝΑΒΟΛΗ ΔΙΑΛΕΞΗΣ
06.05
ΑΝΑΒΟΛΗ ΔΙΑΛΕΞΗΣ
06.05
ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
06.05
ΕΥΔΟΞΟΣ
15.04
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
15.04
ΠΡΑΚΤΙΚΗ
04.04
ΑΝΑΒΟΛΗ ΔΙΑΛΕΞΗΣ
02.04
ΠΡΑΚΤΙΚΗ
20.03
ΕΥΔΟΞΟΣ
19.03
ΠΡΑΚΤΙΚΗ
12.03
ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
12.03
Erasmus+
09.03
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
01.03
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
28.02
ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
25.02
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
18.02
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
16.02
ΠΡΑΚΤΙΚΗ
16.02
ΠΡΑΚΤΙΚΗ
14.02
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
07.02
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΥ
04.02
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
03.02
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
01.02
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
22.01
ΕΡΓΑΣΙΑ
22.01
ΕΡΓΑΣΙΑ
22.01
ΠΡΑΚΤΙΚΗ
21.01
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
17.01
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
16.01
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
16.01
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
15.01
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
11.01
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
09.01
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
08.01
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
11.12
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
10.12
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
09.12
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ
05.12
ΕΡΕΥΝΑ
27.11
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
27.11
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
19.11
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
19.11
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
15.11
ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΔYT. ΕΛΛΑΔΑΣ
31.10
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
29.10
ΠΡΑΚΤΙΚΗ
26.10
ΥΠΕ&Θ
18.10
ΠΡΑΚΤΙΚΗ
17.10
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
17.10
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
15.10
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
09.10
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
04.10
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
02.10
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
02.10
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
01.10
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
01.10
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
28.09
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
24.09
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
24.09
ΠΡΑΚΤΙΚΗ
17.09
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
17.09
ERASMUS+
13.09
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
06.09
ΜΠΣ
05.09
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
05.09
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
04.09
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
06.08
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
06.08
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
02.08
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
28.06
ΠΡΑΚΤΙΚΗ
08.06
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
18.06
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
14.06
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
08.06
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
08.06
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
08.06
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
06.06
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
05.06
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
31.05
ΥΠΕ&Θ
27.05
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
24.05
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
24.05
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
22.05
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
22.05
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ/ΒΡΑΒΕΙΑ
22.05
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ
18.05
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ
15.05
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ
14.05
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
11.05
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
11.05
ΠΡΑΚΤΙΚΗ
10.05
ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
07.05
ΥΠΕ&Θ
04.05
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
02.05
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
30.04
ΕΡΓΑΣΙΑ
26.04
ΕΚΔΗΛΩΣΗ
26.04
ΕΚΔΗΛΩΣΗ
25.04
ΕΚΔΗΛΩΣΗ
24.04
ΕΚΔΗΛΩΣΗ
22.04
ΔΙΑΛΕΞΗ
19.04
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
19.04
ΠΡΑΚΤΙΚΗ
17.04
ΠΡΑΚΤΙΚΗ
16.04
ΠΡΑΚΤΙΚΗ
27.03
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
27.03
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ
27.03
ΠΡΑΚΤΙΚΗ
26.03
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ
21.03
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ
22.03
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ
22.03
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
22.03
ΕΛΚΕ
22.03
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ
20.03
ΠΡΑΚΤΙΚΗ
19.03
ΠΡΑΚΤΙΚΗ
16.03
ΥΠΕ&Θ
16.03
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
16.03
ERASMUS+
09.03
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
09.03
ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ
26.02
ΠΡΑΚΤΙΚΗ
23.02
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
23.02
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
22.02
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
16.02
ΠΡΑΚΤΙΚΗ
14.02
ΠΡΑΚΤΙΚΗ
05.02
ΕΛΚΕ
05.02
ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
02.02
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
02.02
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
02.02
ΥΠΕ&Θ
25.01
ΕΛΚΕ
23.01
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
23.01
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
17.01
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
16.01
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
15.01
ΥΠΕ&Θ
10.01
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
10.01
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
10.01
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
04.01
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ
04.01
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ
22.12
ΠΡΑΚΤΙΚΗ & ΕΡΓΑΣΙΑ
21.12
ΥΠΕ&Θ
21.12
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ
20.12
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
04.12
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
01.12
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
01.12
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ