Ταυτότητα τμήματος

Το τμήμα ανήκει στη Σχολή Οικονομίας & Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών. Το Τμήμα έχει ως αποστολή να προάγει την μετάδοση των επιστημονικών και τεχνολογικών γνώσεων μέσω της θεωρητικής και εργαστηριακής διδασκαλίας καθώς και την ανάπτυξη αυτών των γνώσεων μέσω της εφαρμοσμένης έρευνας, ώστε να παρέχει στους φοιτητές του τα απαραίτητα εφόδια για την επιστημονική και την επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

Σύντομος χαιρετισμός

Αγαπητοί/ες φοιτητές και φοιτήτριες,

Σας καλωσορίζω στην ακαδημαϊκή οικογένεια του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών.

Ως ακρογωνιαίος λίθος της ελληνικής οικονομίας, ο τουρισμός δε θα μπορούσε να λείπει από την ανώτατη εκπαίδευση. Μάλιστα, στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, το τμήμα μας είναι το μοναδικό που προσφέρει ανώτατες τουριστικές σπουδές από την έδρα του στην Πάτρα.

Το Τμήμα έχει ως στόχο την ολοκληρωμένη εκπαίδευση των φοιτητών στη διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων και οργανισμών, καθώς και στο σχεδιασμό τουριστικής ανάπτυξης και πολιτικής σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Η ιδιαιτερότητα του τουριστικού γνωστικού αντικειμένου έγκειται στη διεπιστημονική προσέγγισή του και, γι’ αυτό το λόγο, επιστρατεύονται σύγχρονες μέθοδοι και εργαλεία έρευνας που ανταποκρίνονται στο συνεχώς μεταβαλλόμενο πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό, τεχνολογικό και πολιτισμικό περιβάλλον, σε ένα Πρόγραμμα Σπουδών – εφόδιο επιστημονικής γνώσης και επαγγελματικής προετοιμασίας. Η θεωρία με την πρακτική, η διδασκαλία με την έρευνα, στο πλαίσιο της διεπιστημονικής εκπαίδευσης εξασφαλίζουν για τους φοιτητές και τις φοιτήτριές μας την παροχή μιας ποιοτικής εκπαιδευτικής εμπειρίας.

Το Τμήμα στελεχώνεται από διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό προερχόμενο από διάφορα επιστημονικά πεδία εξασφαλίζοντας, εκτός από τις πολύπλευρες προσλαμβάνουσες επιστημονικής γνώσης, την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και τη μεθοδολογική προσέγγιση λήψης αποφάσεων σε καίρια θέματα διοίκησης τουριστικών επιχειρήσεων και οργανισμών, τουριστικής ανάπτυξης και βιωσιμότητας. Οι απόφοιτοί του δύνανται να εργαστούν ως στελέχη σε οποιαδήποτε επιχείρηση, οργανισμό ή φορέα του Τουρισμού, όπως είναι οι επιχειρήσεις φιλοξενίας, οι αεροπορικές και ακτοπλοϊκές εταιρείες μεταφορών, οι δημόσιοι φορείς τουριστικής ανάπτυξης, τα τουριστικά πρακτορεία (φυσικά και διαδικτυακά), τα γραφεία οργάνωσης ειδικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού, οι οργανισμοί προώθησης του τουρισμού και οι ενώσεις/σύνδεσμοι τουριστικών επιχειρήσεων.


Σας εύχομαι ολόψυχα καλή σταδιοδρομία!
Πάτρα 16/09/2019
Καθηγητής Αλκιβιάδης Παναγόπουλος
Πρόεδρος του Τμήματος

Διοικητική Συγκρότηση του Τμήματος – Λήψη Αποφάσεων

Τα κύρια όργανα διοίκησης του Τμήματος είναι:

 • Η Προσωρινή Γενική Συνέλευση του Τμήματος
 • Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Οι αποφάσεις που απαιτούν την αυτοδυναμία του τμήματος διαβιβάζονται με σχετική εισήγηση προς το Συμβούλιο του ΤΕΙ για λήψη αποφάσεων.

Περιεχόμενο Σπουδών και Αποστολή Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων

Το Τμήμα (tour.teiwest.gr) ανήκει Σχολή Οικονομίας & Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών. Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος (ΦΕΚ Β/1457/3-10-2006) καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της εφαρμογής της Τουριστικής Επιστήμης και της Επιστήμης της Διοίκησης (Management) στην διοίκηση και λειτουργία Τουριστικών Επιχ/σεων και Οργανισμών (Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα). Το Τμήμα έχει ως αποστολή να προάγει την μετάδοση των επιστημονικών και τεχνολογικών γνώσεων μέσω της θεωρητικής και εργαστηριακής διδασκαλίας καθώς και την ανάπτυξη αυτών των γνώσεων μέσω της εφαρμοσμένης έρευνας, ώστε να παρέχει στους φοιτητές του τα απαραίτητα εφόδια για την επιστημονική και την επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

Οι απόφοιτοι του Τμήματος είναι επιστήμονες του τουρισμού και έχουν όλες τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες, που απαιτούνται προκειμένου: i) να υιοθετούν συστηματικές προσεγγίσεις, να αναλύουν προβλήματα στη λήψη των αποφάσεων και να μετατρέπουν διάφορες πληροφορίες, σε χρήσιμες κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξη του τουρισμού και τη διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων και ii) να δραστηριοποιούνται επαγγελματικά σε όλους τους τομείς του γνωστικού τους αντικειμένου, και ειδικότερα:

 • στο σχεδιασμό και τη διοίκηση ολόκληρης της τουριστικής επιχείρησης διαφόρων μεγεθών, εφαρμόζοντας επιστημονικές μεθόδους στην οργάνωση και λειτουργία της,
 • στο σχεδιασμό, τη δημόσια διοίκηση, και τη πολιτική τουρισμού σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο,
 • στη διαχείριση, εκπαίδευση και ανάπτυξη των ανθρωπίνων πόρων τουριστικών επιχειρήσεων και οργανισμών,
 • στον τομέα παραγωγής ξενοδοχειακού προϊόντος, και ιδίως τη διαχείριση, οργάνωση και λειτουργία δωματίων, ορόφων, συνεδριακών χώρων, καθώς και τμημάτων άθλησης και ψυχαγωγίας πελατών,
 • στον τομέα παραγωγής ξενοδοχειακού προϊόντος, και ιδίως τον εφοδιασμό και τη διαχείριση υλικών και ποτών των επισιτιστικών τμημάτων και μονάδων, στη προώθηση και πώληση προϊόντων στους καταναλωτές, απευθείας από τους παροχείς τουριστικών υπηρεσιών και προϊόντων,
 • στην εφαρμογή επιχειρησιακών και διεθνών πληροφοριακών συστημάτων συγκέντρωσης, επεξεργασίας και προώθησης στοιχείων και πληροφοριών των τουριστικών επιχειρήσεων και οργανισμών,
 • στην εφαρμογή των νέων τεχνολογιών της πληροφορικής και των επικοινωνιών και ιδιαίτερα των τεχνολογιών του διαδικτύου στους κλάδους της τουριστικής βιομηχανίας,
 • στο τομέα marketing και ιδίως τη δημιουργία, τιμολόγηση, προβολή (διαφήμιση, δημόσιες σχέσεις, προώθηση) και διάθεση τουριστικών υπηρεσιών και προϊόντων,
 • στην σύνταξη μελετών για την ίδρυση, την λειτουργία και τον εκσυγχρονισμό τουριστικών επιχειρήσεων και οργανισμών,
 • στον συλλογικό σχεδιασμό και εφαρμογή προγραμμάτων για την ανάπτυξη διαφόρων μορφών τουρισμού, καθώς και την έρευνα και ανάπτυξη νέων,τουριστικών προϊόντων σε υφιστάμενους ή νέο-αναδυόμενους τουριστικούς προορισμούς και στη διασφάλιση ποιότητας παροχής τουριστικών υπηρεσιών και συμμόρφωσης του τελικού τουριστικού προϊόντος με τα σχετικά πρότυπα (π.χ. HACCP, ISO).

Οι πτυχιούχοι καλύπτουν όλο το φάσμα της Διοικητικής ιεραρχίας της σχετικής με τους τομείς της ειδικότητάς τους. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων με την απόκτηση του πτυχίου τους ασκούν το επάγγελμα, είτε ως στελέχη μονάδων, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι. Οι πτυχιούχοι, ακόμα, συμμετέχουν στους διαγωνισμούς ΑΣΕΠ εκπαιδευτικών με την ειδικότητα πτυχιούχων λοιπών τμημάτων ΤΕΙ (ΠΕ18) και συγκεκριμένα στον κωδικό ειδικότητας ΠΕ18.02, με κωδικό πτυχίου ΠΕ18.23. Επίσης, συμμετέχουν και σε διαγωνισμούς ΑΣΕΠ για θέσεις δημοσίου με την ειδικότητα Τ.Ε. Διοικητικού-Λογιστικού. Επίσης μπορούν να απασχοληθούν σε έρευνα θεμάτων της ειδικότητάς τους.

Σκοπός & Στόχοι του Προγράμματος Σπουδών Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων

Η γενικότερη πολιτικοοικονομική και πρακτική αντιμετώπιση του τουριστικού φαινομένου που κατακλύζει και διαχέεται στο σύνολο της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας απαιτεί μία ευρύτατη στις διαστάσεις της εκπαίδευση, ικανή να ανταπεξέλθει: i) στην αναγκαία πλέον συνεχή κριτική θεώρηση και αντιμετώπιση του τουρισμού ως βασικού συντελεστή της βιωσιμότητας της ελληνικής οικονομίας και ii) στην αποτελεσματική παραγωγή και διάθεση της ετήσιας τουριστικής κατανάλωσης, δηλαδή του τουριστικού προϊόντος, από καθαρά επιχειρηματική πλευρά.

Η αντίληψη και αποδοχή της ζωτικής σημασίας του τουρισμού στην οικονομία και κοινωνία, και η υιοθέτηση μιας ευρύτερης επιστημονικής προσέγγισης υπήρξε καθοριστική για τη διαμόρφωση του προσφάτως αναθεωρημένου Προγράμματος Σπουδών, το οποίο εγκρίθηκε από το Συμβούλιο ΤΕΙ τον Μάιο 2010 και εφαρμόζεται από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011.

Ο σκοπός του αναθεωρημένου Προγράμματος Σπουδών συνίσταται στο να παρέχει οργανωμένες προπτυχιακές σπουδές στη διοίκηση του τουρισμού και των τουριστικών επιχειρήσεων σε μίκρο και μάκρο ανάλυση, μέσα από μια διεπιστημονική εκπαίδευση συνδυάζοντας την θεωρία με την πρακτική/ τεχνολογία και τη διδασκαλία με την έρευνα. Συγκεκριμένα, οι δυο βασικοί στόχοι του Προγράμματος Σπουδών είναι:

 • η εκπαίδευση και ανάπτυξη στελεχών τουριστικής βιομηχανίας με εξειδικευμένο προφίλ επιστημονικών γνώσεων και τεχνολογικών δεξιοτήτων στην διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων, και
 • η εκπαίδευση στελεχών του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ. Υπουργεία, ΝΠΔΔ), της τοπικής αυτοδιοίκησης (γραφεία περιφερειών, νομαρχιών, δήμων και κοινοτήτων) καθώς επίσης συμβούλων αναπτυξιακών εταιρειών και μελετητικών γραφείων σε θέματα σχεδιασμού, τουριστικής πολιτικής και ανάπτυξης.

Το αναθεωρημένο Πρόγραμμα Σπουδών αποτελείται από ένα σύνολο θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων προσφέροντας εκπαίδευση η οποία καλύπτει τις επαγγελματικές εξειδικεύσεις στον χώρο της ξενοδοχίας, της εστίασης και της πρακτόρευσης του τουρισμού, καθώς επίσης και τους υπόλοιπους κλάδους, επαγγέλματα και επιστημονικούς χώρους του τουρισμού που σκοπό έχουν να κρίνουν, να αξιολογούν, να ερευνούν και να σχεδιάζουν την ανάπτυξη και τη διοίκηση του τουρισμού σε μια χώρα-υποδοχής, ως συνολικό φαινόμενο.

Επίσης, παρέχει τα κατάλληλα εφόδια έτσι ώστε οι απόφοιτοι του τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων να προχωρούν στην παρακολούθηση μεταπτυχιακών προγραμμάτων του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

Η ιστορική εξέλιξη του τμήματος

Το Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας ξεκίνησε την εκπαιδευτική του δράση το Φεβρουάριο του 1974 όταν λειτούργησε για πρώτη φορά σαν τμήμα της Ανωτέρας Σχολής Στελεχών Επιχ/σεων (ΑΣΕΕ) του ΚΑΤΕ Πατρών. Η φοίτηση ήταν διετής και επιπλέον είχε τέσσερις μήνες πρακτική άσκηση στο επάγγελμα. Τα ίδια ίσχυαν και όταν το ΚΑΤΕ έγινε ΚΑΤΕΕ και το προφίλ των μαθημάτων του είχε σκοπό να προετοιμάζει ικανά στελέχη που να μπορούν να συμμετέχουν ενεργά στην Τουριστική Βιομηχανία της χώρας μας με ιδιαίτερη έμφαση στον ξενοδοχειακό τομέα.

Το 1983 με το Ν.1404 περί ΤΕΙ, όπως όλα τα τμήματα έτσι και το δικό μας έγινε τριετούς φοίτησης με επιπλέον έξι μήνες πρακτική άσκηση στο επάγγελμα. Φυσικό ήταν, να προστεθούν μαθήματα με την κατεύθυνση να γίνεται διττή δηλαδή ξενοδοχειακή και εν γένει τουριστική, έτσι που να είναι ικανοί οι απόφοιτοι μας, να απασχολούνται σε οποιαδήποτε εργασία που αφορά στην Τουριστική Βιομηχανία της χώρας μας. Οι πρώτοι απόφοιτοι του νέου αυτού προγράμματος σπουδών, ανοίγουν τις πόρτες και στους επόμενους, για μεταπτυχιακές σπουδές στην αλλοδαπή (κυρίως στην Αγγλία), καθώς το πτυχίο τους αναγνωρίζεται ως ισότιμο, με αυτά των αντίστοιχων βασικών σπουδών της Ευρώπης. Πολλοί από αυτούς τους Πτυχιούχους μας, κατέχουν σήμερα διευθυντικές θέσεις.

Το 1994 όμως έγινε η τομή και τα πρώτα τμήματα των ΤΕΙ της Ελλάδος, το τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων μαζί με αυτό της Νοσηλευτικής αποκτούν με το Προεδρικό διάταγμα 212/94, πρόγραμμα σπουδών τετραετούς φοίτησης. Επτά εξάμηνα φοίτησης και το όγδοο είναι το εξάμηνο της πρακτικής τους άσκησης και της εκπόνησης της πτυχιακής εργασίας. Έτσι λοιπόν είναι η τρίτη φορά, σε αυτή την χρονική στιγμή, που γίνεται αναμόρφωση του προγράμματος σπουδών, διατηρώντας όμως την φυσιογνωμία του Τμήματος μέσα από τις γνώσεις που αποκτούν οι φοιτητές μας. Τα μαθήματά μας από το 1974 μέχρι το 2003 είναι μοιρασμένα σε θεωρητικά και εργαστηριακά. Η υποχρεωτική παρακολούθηση όμως, της πληθώρας των εργαστηρίων, μας οδήγησαν στη δημιουργία νέων χώρων εργαστηρίων, με βελτιωμένο εξοπλισμό. Σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και η εισαγωγή των νέων τεχνολογικών εφαρμογών, σύμφωνα με τις επιταγές της αγοράς εργασίας, για να έχουμε πάντα ενημερωμένους απόφοιτους. Στα πλαίσια της Ανωτατοποίησης του Ιδρύματος, αναμορφώσαμε πάλι το πρόγραμμα σπουδών μας, το οποίο εγκρίθηκε από το ΙΤΕ (Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης) και το οποίο εφαρμόζεται από τον Σεπτέμβριο του 2002 (Ακαδημαϊκό έτος 2002-2003).

Το Μάρτιο του 2003 εγκρίθηκε η πρόταση του τμήματός μας, που είχε υποβληθεί στο Υπουργείο Παιδείας στα πλαίσια του προγράμματος ΕΠΕΑΚ ΙΙ με θέμα «Αναμόρφωση προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών». Σκοπός του είναι η εφαρμογή των νέων μεθόδων εκπαίδευσης με την χρήση ηλεκτρονικών μέσων όπως τηλεκπαίδευση, χρήση διαδικτύου κ.α.

Προσπαθούμε πάντα για το καλύτερο προς όφελος των φοιτητών μας, έτσι που να γίνονται όσο το δυνατό καλύτερα και άρτια ενημερωμένοι επαγγελματίες του τουρισμού και να προσφέρουν όσο το δυνατόν καλύτερες υπηρεσίες προς όφελος των επιχειρήσεων και υπηρεσιών που θα υπηρετήσουν, στα πλαίσια της τοπικής αλλά και της ελληνικής εν γένει οικονομίας.

Υποδομές

Το Τμήμα διαθέτει:

 • Επτά (7) αίθουσες διδασκαλίας χωρητικότητας 50 θέσεων η κάθε μία. Oι αίθουσες διδασκαλίας θεωρητικών μαθημάτων χωροθετούνται στο κεντρικό κτίριο του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας (πτέρυγα Θ), εκ των οποίων οι έξι αίθουσες (13, 14, 15, 16, 17, 18) στον δεύτερο όροφο και η αίθουσα Θ7 στον πρώτο όροφο.
 • Για την εργαστηριακή εκπαίδευση το Τμήμα διαθέτει τα ακόλουθα εφτά (7) εξοπλισμένα εργαστήρια:
  • Εργαστήρια Πληροφοριακών Συστημάτων & Πληροφορικής στον Τουρισμό (εργαστήρια 1 & 2)
  • Εργαστήριο Οργάνωσης & Λειτουργίας Ταξιδιωτικής Βιομηχανίας (εργαστήριο 3)
  • Εργαστήρια Επισιτισμού & Τροφοδοσίας (εργαστήριο 4, 5 & 6)
  Τα εργαστήρια χωροθετούνται στο Νέο κτίριο της ΣΔΟ και ο συνολικός αριθμός θέσεων εκπαίδευσης στα εργαστήρια ανέρχεται στις 168.

Χάρτης πρόσβασης στο τμήμα

Γραμματεία

Κορσιάνου Αικατερίνη :: korsianou@upatras.gr :: 2610369205
Αδαμοπούλου Μαρία :: adama@upatras.gr :: 2610369204
Ιγγλέση Αριστέα

Ώρες εξυπηρέτησης φοιτητών

 • Δευτέρα: 11:00 - 13:00
 • Τετάρτη: 11:00 - 13:00
 • Παρασκευή: 11:00 - 13:00

Επαγγελματικά Δικαιώματα

Οι απόφοιτοι του Τμήματος είναι επιστήμονες του τουρισμού και έχουν όλες τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες, που απαιτούνται προκειμένου:

 • να υιοθετούν συστηματικές προσεγγίσεις, να αναλύουν προβλήματα στη λήψη των αποφάσεων και να μετατρέπουν διάφορες πληροφορίες, σε χρήσιμες κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξη του τουρισμού και τη διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων, και
 • να δραστηριοποιούνται επαγγελματικά σε όλους τους τομείς του γνωστικού τους αντικειμένου, και ειδικότερα:
  • στο σχεδιασμό και τη διοίκηση ολόκληρης της τουριστικής επιχείρησης διαφόρων μεγεθών, εφαρμόζοντας επιστημονικές μεθόδους στην οργάνωση και λειτουργία της.
  • στο σχεδιασμό, τη δημόσια διοίκηση, και τη πολιτική τουρισμού σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
  • στη διαχείριση, εκπαίδευση και ανάπτυξη των ανθρωπίνων πόρων τουριστικών επιχειρήσεων και οργανισμών.
  • στον τομέα παραγωγής ξενοδοχειακού προϊόντος, και ιδίως τη διαχείριση, οργάνωση και λειτουργία δωματίων, ορόφων, συνεδριακών χώρων, καθώς και τμημάτων άθλησης και ψυχαγωγίας πελατών.
  • στον τομέα παραγωγής ξενοδοχειακού προϊόντος, και ιδίως τον εφοδιασμό και τη διαχείριση υλικών και ποτών των επισιτιστικών τμημάτων και μονάδων.
  • στην προώθηση και πώληση προϊόντων στους καταναλωτές, απευθείας από τους παροχείς τουριστικών υπηρεσιών και προϊόντων.
  • στην εφαρμογή επιχειρησιακών και διεθνών πληροφοριακών συστημάτων συγκέντρωσης, επεξεργασίας και προώθησης στοιχείων και πληροφοριών των τουριστικών επιχειρήσεων και οργανισμών.
  • στην εφαρμογή των νέων τεχνολογιών της πληροφορικής και των επικοινωνιών και ιδιαίτερα των τεχνολογιών του διαδικτύου στους κλάδους της τουριστικής βιομηχανίας.
  • στο τομέα marketing και ιδίως τη δημιουργία, τιμολόγηση, προβολή (διαφήμιση, δημόσιες σχέσεις, προώθηση) και διάθεση τουριστικών υπηρεσιών και προϊόντων.
  • στην σύνταξη μελετών για την ίδρυση, την λειτουργία και τον εκσυγχρονισμό τουριστικών επιχειρήσεων και οργανισμών.
  • στον συλλογικό σχεδιασμό και εφαρμογή προγραμμάτων για την ανάπτυξη διαφόρων μορφών τουρισμού, καθώς και την έρευνα και ανάπτυξη νέων τουριστικών προϊόντων σε υφιστάμενους ή νέο-αναδυόμενους τουριστικούς προορισμούς.
  • στη διασφάλιση ποιότητας παροχής τουριστικών υπηρεσιών και συμμόρφωσης του τελικού τουριστικού προϊόντος με τα σχετικά πρότυπα (π.χ. HACCP, ISO).

Συγκεκριμένα, τα κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων του Τμήματος (Π.Δ. 356, ΦΕΚ 160/16-6-1989, τεύχος Α') τους επιτρέπουν να απασχοληθούν στους ακόλουθους επαγγελματικούς τομείς:

 • Τροφοδοσία ξενοδοχείων και γενικότερα επισιτιστικών μονάδων.
 • Προμήθεια τροφίμων, ποτών και εξοπλισμού.
 • Προγραμματισμό επιχειρηματικής δραστηριότητας τουριστικών επιχειρήσεων.
 • Χρηματοδότηση τουριστικών επιχειρήσεων.
 • Τήρηση Λογαριασμών πελατών (MainCourante).
 • Εποπτεία ορόφων.
 • Άσκηση εποπτείας και διοίκησης στο προσωπικό των τουριστικών επιχειρήσεων.
 • Έρευνα αγοράς πωλήσεων τουριστικών αγαθών και υπηρεσιών.
 • Διαχείριση επισιτιστικών επιχειρήσεων (εστιατόρια, καφετέριες, κ.λ.π.) μπαρ, κέντρων διασκέδασης και κυλικείων σε τουριστικούς χώρους που ανήκουν στην κατηγορία Πολυτελείας και Α'
 • Κατάρτιση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων.
 • Οι πτυχιούχοι του τμήματος ασκούν τις πιο πάνω αναφερόμενες δραστηριότητες και όταν αυτές αφορούν σε ξενοδοχειακά επισιτιστικά, κ.λ.π. τμήματα επιβατ. πλοίων κρουαζιερόπλοιων.
 • Παροχή Τουριστικών πληροφοριών.
 • Έκδοση εισιτήριων.
 • Σχεδιασμός και σύνθεση τουριστικού πακέτου.
 • Σχεδιασμός και εκτέλεση ταξιδιού.
 • Προγραμματισμός και εκτέλεση μαζικής διακίνησης ατόμων.
 • Καθοδήγηση ταξιδιωτικών ομάδων (TourLeaders).
 • Οι πτυχιούχοι του τμήματος ασκούν τις δραστηριότητες των παραγράφων 12, 13, 14, 15, 16 και 17 του παρόντος άρθρου και όταν αυτές αφορούν σε τουριστικά, ταξιδιωτικά κ.λ.π τμήματα αεροπορικών ναυτιλιακών, σιδηροδρομικών εταιριών τραπεζών κ.λ.π.
 • Άσκηση επαγγέλματος υπεύθυνου διευθυντή ξενοδοχειακών γραφείων.
 • Άσκηση επαγγέλματος υπεύθυνου διευθυντή ταξιδιωτικών γραφείων.
 • Παροχή υπηρεσιών στη Διεύθυνση Επιθεώρησης του Ε.Ο.Τ. και άλλες διοικητικές και επιτελικές διευθύνσεις του.
 • Εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας για την ίδρυση-επέκταση τουριστικών επιχειρήσεων.

Οι παραπάνω πτυχιούχοι καλύπτουν όλο το φάσμα της Διοικητικής ιεραρχίας της σχετικής με τους τομείς της ειδικότητάς τους. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων με την απόκτηση του πτυχίου τους ασκούν το επάγγελμα, είτε ως στελέχη μονάδων, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι. Οι πτυχιούχοι, ακόμα, συμμετέχουν στους διαγωνισμούς ΑΣΕΠ εκπαιδευτικών με την ειδικότητα πτυχιούχων λοιπών τμημάτων ΤΕΙ (ΠΕ18) και συγκεκριμένα στον κωδικό ειδικότητας ΠΕ18.02, με κωδικό πτυχίου ΠΕ18.23. Επίσης, συμμετέχουν και σε διαγωνισμούς ΑΣΕΠ για θέσεις δημοσίου με την ειδικότητα Τ.Ε. Διοικητικού-Λογιστικού. Επίσης μπορούν να απασχοληθούν σε έρευνα θεμάτων της ειδικότητάς τους. Το πτυχίο του τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων παρέχει δυνατότητα πρόσβασης σε μεταπτυχιακές σπουδές για απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης ή/και διδακτορικού διπλώματος.Νέα-Ανακοινώσεις

18.10
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
18.10
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
14.10
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
12.10
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
11.10
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
11.10
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
09.10
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
04.10
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
04.10
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
04.10
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
29.09
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
26.09
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
25.09
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
25.09
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
25.09
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
23.09
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΡΕΥΝΑ
19.09
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
19.09
ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΤΥΩΝ
18.09
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
18.09
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
18.09
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
13.09
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
10.09
ΣΥΝΕΔΡΙΑ
06.09
ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΤΥΩΝ
06.09
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
05.09
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
05.09
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
04.09
ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ
03.09
ΣΥΝΕΔΡΙΑ
06.08
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
15.11
ΕΛΚΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
22.07
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
15.07
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
17.06
ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
12.06
ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
10.06
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
05.06
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
02.06
ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
21.05
ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
16.05
ΑΝΑΒΟΛΗ ΔΙΑΛΕΞΗΣ
06.05
ΑΝΑΒΟΛΗ ΔΙΑΛΕΞΗΣ
06.05
ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
06.05
ΕΥΔΟΞΟΣ
15.04
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
15.04
ΠΡΑΚΤΙΚΗ
04.04
ΑΝΑΒΟΛΗ ΔΙΑΛΕΞΗΣ
02.04
ΠΡΑΚΤΙΚΗ
20.03
ΕΥΔΟΞΟΣ
19.03
ΠΡΑΚΤΙΚΗ
12.03
ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
12.03
Erasmus+
09.03
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
01.03
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
28.02
ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
25.02
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
18.02
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
16.02
ΠΡΑΚΤΙΚΗ
16.02
ΠΡΑΚΤΙΚΗ
14.02
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
07.02
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΥ
04.02
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
03.02
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
01.02
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
22.01
ΕΡΓΑΣΙΑ
22.01
ΕΡΓΑΣΙΑ
22.01
ΠΡΑΚΤΙΚΗ
21.01
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
17.01
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
16.01
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
16.01
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
15.01
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
11.01
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
09.01
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
08.01
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
11.12
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
10.12
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
09.12
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ
05.12
ΕΡΕΥΝΑ
27.11
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
27.11
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
19.11
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
19.11
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
15.11
ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΔYT. ΕΛΛΑΔΑΣ
31.10
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
29.10
ΠΡΑΚΤΙΚΗ
26.10
ΥΠΕ&Θ
18.10
ΠΡΑΚΤΙΚΗ
17.10
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
17.10
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
15.10
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
09.10
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
04.10
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
02.10
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
02.10
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
01.10
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
01.10
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
28.09
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
24.09
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
24.09
ΠΡΑΚΤΙΚΗ
17.09
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
17.09
ERASMUS+
13.09
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
06.09
ΜΠΣ
05.09
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
05.09
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
04.09
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
06.08
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
06.08
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
02.08
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
28.06
ΠΡΑΚΤΙΚΗ
08.06
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
18.06
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
14.06
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
08.06
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
08.06
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
08.06
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
06.06
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
05.06
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
31.05
ΥΠΕ&Θ
27.05
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
24.05
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
24.05
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
22.05
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
22.05
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ/ΒΡΑΒΕΙΑ
22.05
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ
18.05
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ
15.05
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ
14.05
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
11.05
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
11.05
ΠΡΑΚΤΙΚΗ
10.05
ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
07.05
ΥΠΕ&Θ
04.05
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
02.05
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
30.04
ΕΡΓΑΣΙΑ
26.04
ΕΚΔΗΛΩΣΗ
26.04
ΕΚΔΗΛΩΣΗ
25.04
ΕΚΔΗΛΩΣΗ
24.04
ΕΚΔΗΛΩΣΗ
22.04
ΔΙΑΛΕΞΗ
19.04
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
19.04
ΠΡΑΚΤΙΚΗ
17.04
ΠΡΑΚΤΙΚΗ
16.04
ΠΡΑΚΤΙΚΗ
27.03
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
27.03
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ
27.03
ΠΡΑΚΤΙΚΗ
26.03
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ
21.03
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ
22.03
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ
22.03
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
22.03
ΕΛΚΕ
22.03
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ
20.03
ΠΡΑΚΤΙΚΗ
19.03
ΠΡΑΚΤΙΚΗ
16.03
ΥΠΕ&Θ
16.03
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
16.03
ERASMUS+
09.03
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
09.03
ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ
26.02
ΠΡΑΚΤΙΚΗ
23.02
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
23.02
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
22.02
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
16.02
ΠΡΑΚΤΙΚΗ
14.02
ΠΡΑΚΤΙΚΗ
05.02
ΕΛΚΕ
05.02
ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
02.02
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
02.02
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
02.02
ΥΠΕ&Θ
25.01
ΕΛΚΕ
23.01
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
23.01
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
17.01
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
16.01
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
15.01
ΥΠΕ&Θ
10.01
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
10.01
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
10.01
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
04.01
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ
04.01
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ
22.12
ΠΡΑΚΤΙΚΗ & ΕΡΓΑΣΙΑ
21.12
ΥΠΕ&Θ
21.12
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ
20.12
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
04.12
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
01.12
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
01.12
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ